Ang Biblia

Sodoma at Gomorra - Ang Makasalanang Bayan

Sa episode na ito ng Ang Biblia, tunghayan natin ang kwento ng pananampalataya patungkol sa: Sodoma at Gomora.

  • Unang Yugto: Dahilan sa pagiging makasalanan ng mga tao dito ay ipinasya ng Panginoon na lipulin ang bayan. Dahilan sa inaalala ng Panginoon ang kanyang lingkod na si Abraham ay nagpadala siya ng anghel kay Lot upang bigyang babala.
  • Ikalawang Unang Yugto: Ninais ng mga kalalakihan na kilalanin ang mga anghel na panauhin ni Lot ngunit hindi nya ito pinahintulutan kaya naman ay nagkagulo ang mga kalalakihan at binulag sila ng mga anghel upang hindi na makagambala kay Lot.Binalaan siya ng mga anghel na gugunawin ang bayan dahilan sa kanilang kasalanan samantala pinuntahan ni Lot ang mga mapapang-asawa ng kanyang mga anak upang isama sa kanilang pagtakas sa bayan ngunit inakala ng mga

dahil kung hindi silay mamatay.

  • Ikatlong Yugto: Tuluyan ng nawasak ang bayan ng sodoma at gomora at naligtas ang sambahayan ni Lot bagamat ang kanyang asawa ay naging haliging asin, siya at ang dalawang anak ay nagpasalamat sa Panginoon dahilan sa kanilang naranasan ang kabutihan ng Dios at sila'y nabuhay na mapayapa sa Zoar.

Comments