Kaban ng Patotoo

Pag-asang Mula sa Dios

Sa murang edad pa lamang ay naging mabigat na pasanin na siya ng kanyang mga magulang dahil sa kalayawan at masasamang bisyo. Hanggang sa magkaroon ng sariling pamilya ay tila wala paring kapayapaan sa kanyang puso. Sa lubusang paghingi ng kahabagan at awang mula sa Dios sa pamamagitan ng pakikinig ng Kanyang mga salita, nasumpungan niya ang pag-asang magpapabago sa kaniyang buhay.  Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang pagsasadula ng buhay ng kapatid na Helen Bea mula sa lokal ng Pasig City kung paano niya nasumpungan ang "Pag-asang Mula sa Dios."

Comments