Ang Biblia

Bernabe: "Ang Matulungin" (Part 1)

Si Jose na taga Chipre ay naging mananampalataya ng unang Iglesia  at nag pasya na manatili na kasama ng mga Apostol. Samantala, dahil sa pagkakaisa ng mga kapatid sa Jerusalem, ipinasya nilang ipagbili ang kanilang mga pag mamay-ari at ibigay sa Iglesia ang mga pinagbilhan at manatili ding kasama ng mga alagad ni Jesus. Naging kaisa din si Jose kahit siya ay bago pa lamang sa pananampalataya, ipinagbili niya ang kanyang mga lupain para makatulong, dahil dito siya ay tinawag na Bernabe.

Tunghayan natin ang storya ni Apostol Bernabe na pinamagatang "Ang Matulungin"

Comments