Ang Biblia

Daniel: Bunga ng Pagsunod

Si Daniel ay isang taong nag-aangkin ng katalinuhan, may kakayahang magpaliwanag ng mga panaginip, may takot sa Dios at kahit kailan ay hindi tinalikdan ang utos ng Panginoon kung kaya't siya'y itinaas ng Dios at nakamit ang isa sa mataas na katungkuluan sa korte ng Haring Babilonia. Tunghayan ang pagsasadula sa episode na ito ng Ang Biblia na pinamagatang "Daniel: Bunga ng Pagsunod"

Comments