Ang Biblia

Ang Pasimula

Bago pa man ang unang paglalang ay naganap, ang sanlibutan ay meron ng mga nilalang na siyang unang nilikha ng Dios kabilang na dito ang mga anghel na siyang mga tagapaglingkod ng Dios at siyay pumili ng  isa sa  mga anghel upang maging tagapamahala sa lahat ng kanyang nilikha at si lucifer na isang kerubin ang kanyang pinili subalit dahil sa kanyang katungkulan ay naging pasimula ito upang siyay maging mapagmataas sa kanyang sarili, naging matigas ang kanyang puso at nagbalak laban sa trono ng Dios. Tunghayan ang pagsasadula sa episode na ito ng Ang Biblia na pinamagatang "Ang Pasimula"

Comments