Ang Biblia

Ang Biblia: Esteban: Ang Unang Martir

Isa sa mga dakilang tao ng pananampalataya noong unang Iglesia. Bagamat hindi isang apostol, siya ay napili upang pangunahan at pangalagaan ang mga babaeng balo sa Jerusalem. Puspos ng Espiritu at maapoy sa pangangaral kung kaya't kinainggitan siya at pinagbantaang patayin. Ngunit sa kabila nito, nakuha niya pa ring ipakipaglaban ang pananampalataya hanggang sa kanyang mga huling araw.
Tunghayan ang pagsasadula sa mga kabanata sa buhay ni Esteban sa episode na ito ng Ang Biblia na pinamagatang "Esteban:Ang Unang Martir"

Comments