Ang Biblia

Ang Biblia: Ang Nagsisising Puso

Kilalang gahaman at mapagmalupit ang maniningil ng buwis na si Zaqueo. Hayag sa mga tao ang kanyang mga maling gawa. Ngunit ng Siya ay lumapit sa Panginoong Jesucristo ay naging karanasan niya ang pagpapatawad bunga ng pagsisisi ng kanyang kasalanan.
Tunghayan ang pagsasadula sa mga kabanata sa buhay ni Zaqueo na pinamagatang "Zaqueo:Nagsisising Puso"

Tags:

Comments